Potvrzení o ubytování

Doklad o zajištění ubytování je právním dokumentem potvrzujícím, že cizinec má adresu pobytu na území ČR. Podle požadavků Ministerstva vnitra ČR, nemovitost uvedená v potvrzení o ubytování, musí být vedená v katastru nemovitostí České republiky. Objekt ubytování musí být označen číslem popisným nebo evidenčním, popřípadě orientačním číslem a musí být podle stavebního zákona určen pro bydlení, ubytování nebo rekreaci.

Další požadavky MVČR zahrnují: Potvrzení o zajištění ubytování musí být podepsáno přímo majitelem nemovitosti – právnickou nebo fyzickou osobou uvedenou v katastru nemovitostí. V případě, že je vlastníkem nemovitosti právnická osoba (společnost), jednatel společnosti nebo osoba jednající v jeho zastoupení na základě plné moci, je oprávněn podepsat prohlášení o ubytování.

Potvrzení o ubytování
Potvrzení o ubytování (formulář)

České ministerstvo vnitra důkladně kontroluje, zda byly splněny obě podmínky. Za prvé, se v katastru nemovitosti (je přístupný online) ověřuje, zda-li nemovitost je v katastru registrovaná. Registrace v katastru nemovitostí automaticky svědčí o tom, že nemovitost skutečně existuje a adresa nebyla uměle vytvořena. Dále, se kontroluje, zda jméno/název vlastníka nemovitosti souhlasí s údaji, uvedenými v Potvrzení o ubytování.

Legitimní doklad o zajištění ubytování obsahuje kontaktní údaje vlastníka nemovitosti, jeho adresu bydliště a datum narození. Doklad by měl obsahovat i ověřený podpis vlastníka nemovitosti. Kromě toho, na potvrzení o ubytování nesmí chybět kontaktní údaje cizince včetně data narození.

Annie Fed

One thought on “Potvrzení o ubytování

  1. Využila jsem možnost konsolidace favěru, koktonorentu a kreditned karty u Unicredit bank. Sple1tkomat nened špatne1 věc, pouze doporučuji si ohleddat termedny, do kdy je banka povinna dluhy zaplatit (do 7mi dnů včetně POUKc1ZAT) a medt zjištěn nejaktue1lnějšed zůstatek všech konsolidovanfdch favěrů. U mě došlo k tomu, že pracovnice banky nezjistila spre1vnou če1stku, kterou pak i uvedla ve smlouvě. Nebyl tedy zaplacen dluh v plne9 vfdši a je1 jsem nyned vedena jako neplatič! Protože Banky mezi sebou neved, že doche1zed ke konsolidaci. Pro ně to byl jen mimoře1dnfd vklad. Je třeba z vlastned kapsy uhradit i poplatky za mimoře1dnfd vklad! Jestli smlouvu podepedšete 1.8. a me1 dojedt k fahradě vašich ze1vazků do 7mi dnů to by mělo bfdt 7.8. pohleddejte si jestli nene1sleduje vedkend. UCB neposedle1 penedze s předstihem, aby byly favěry uhrazeny do 7mi dnů. Ale 7mfd den odesedlajed bez ohledu na prodlevu, ktere1 Ve1m může způsobit dalšed komplikace. Sami si raději nastudujte podmednky předčasne9ho splacened vašich favěrů. Některe9 pracovnice UCB se nedoke1žed v podmednke1ch orientovat a tak se může dobře ste1t, že budete jako je1 doche1zet do banky několik tfddnů, než bude že1dost i smlouva spre1vně sepse1na. HLAVNĚ v den, kdy me1te smlouvu s UCB podepisovat mějte zjištěnfd nejaktue1lnějšed zůstatek vašich ze1vazků a zkontrolujte si jestli souhlased i s če1stkami na smlouvě, kterou podepisujete!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *